BESKRIVNING AV PERSONUPPGIFTSREGISTER

Gäller från och med: 2015-04-05

1. REGISTERANSVARIGE

Businessforum Oy (Business ID 0935141-3) (“Businessforum”)
Niittyrinne 7, 02270 Espoo
Telefon: 030-623 85 01
E-post: [email protected]
Kontaktuppgifterna kan tidvis ändras utan ditt samtycke, och du hittar aktuell information i denna beskrivning.

2. HANDLÄGGARE AV REGISTERÄRENDEN

Stefan Langheden
E-post: [email protected]
Telefon: 030-623 85 01
Dustin Finland (“Businessforum”)
Niittyrinne 7, 02270 Espoo

Namn och kontaktuppgifterna kan tidvis ändras utan ditt samtycke, och du hittar aktuell information i denna beskrivning.

3. REGISTRETS NAMN

Registern heter Prospekt- och kundregister för Businessforum Oy:s nätbutik.

I denna beskrivning sammanfattar Businessforum hur den behandlar dina personuppgifter i enlighet med finsk lagstiftning för personuppgifter. Det är frivilligt att ge personuppgifter. Om du inte ger de uppgifter som är markerad som obligatorisk när uppgifter begärs, är det möjligt att Businessforum inte kan leverera sina produkter eller tjänster.

Vissa av Businessforum tjänster kan kräva särskilda villkor för behandling av personuppgifter. Du informeras om dessa villkor och ditt samtycke begärs när du använder tjänsterna.

Denna beskrivning gäller både för konsumenter och också for företagskunder.

För att du skall känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Businessforum, använder Businessforum de metoder och principer som anges i punkt 12 för att säkra registret.

4. REGISTRETS ÄNDAMÅL

Uppgifterna används för följande ändamål:

Privatpersoner

 • För kundservice och kundvård.
 • Administration och genomförande av inköp, betalningar, försäkringar, returer och reklamationer.
 • Vid önskemål om kredit kan Dustin komma att begära en kreditupplysning.
 • Personnummer används enbart för att administrera kreditansökan, att ansöka om försäkring och att hantera försäkringsansökan eller om produkten eller tjänsten inte betalas vid beställning, eller som annars är tillåtet enligt lag.
 • Marknadsföring och kundanalyser, marknadsundersökningar och statistik och affärsuppföljning.
 • -Uppgifter kan samköras, segmenteras och analyseras och du kan profileras för att ge dig information, erbjudanden eller rekommendationer med hjälp av riktad marknadsföring (bl. a genom att visa personifierade banners) om Businessforums egna eller dess samarbetspartners produkter och tjänster och för att förse dig med annat personligt innehåll. Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning som du använder. Businessforum kan även komma att samköra och analysera den information Businessforum samlar in via cookies med den information som finns sparad i Businessforums kundregister för dessa syften.
 • Marknadsföring av produkter och tjänster, riktad marknadsföring och nyhetsbrev som användaren har gett sitt samtycke till och i andra situationer som lagen tillåter.
 • Verkställandet av leveranser på produkter och tjänster som levereras av Businessforum, för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås, och att vidareutveckla produkter och tjänster och Businessforums operationer.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Businessforum.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för Businessforum, förutom när användarens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter överskrider dessa.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda användarens vitala intressen.
 • För att följa de personuppgiftsbestämmelser som gäller Businessforum.

Företag

 • För kundservice och kundvård. ;
 • Administration och genomförande av inköp, betalningar, försäkringar, returer och reklamationer.
 • Vid önskemål om kredit kan Dustin komma att begära en kreditupplysning.
 • Om företagaren är en privat entreprenör, hans/hennes personnummer används enbart för att administrera kreditansökan, att ansöka om försäkring och att hantera försäkringsansökan eller om produkten eller tjänsten inte betalas vid beställning, eller som annars är tillåtet enligt lag.
 • Marknadsföring och kundanalyser, marknadsundersökningar och statistik och affärsuppföljning.
 • Uppgifter kan samköras, segmenteras och analyseras och du kan profileras för att ge dig information, erbjudanden eller rekommendationer med hjälp av riktad marknadsföring (bl. a genom att visa personifierade banners) om Businessforums egna eller dess samarbetspartners produkter och tjänster och för att förse dig med annat personligt innehåll. Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning som du använder. Businessforum kan även komma att samköra och analysera den information Businessforum samlar in via cookies med den information som finns sparad i Businessforums kundregister för dessa syften.
 • Marknadsföring av produkter och tjänster, riktad marknadsföring och nyhetsbrev som användaren har gett sitt samtycke till och i andra situationer som lagen tillåter.
 • Verkställandet av leveranser på produkter och tjänster som levereras av Businessforum, för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås, och att vidareutveckla produkter och tjänster och Businessforums operationer.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Businessforum.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för Businessforum, förutom när användarens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter överskrider dessa.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda användarens vitala intressen.
 • För att följa de personuppgiftsbestämmelser som gäller Businessforum.

5. REGISTRETS INNEHÅLL

Privatpersoner

Av privatpersoner samlas in följande uppgifter:

 • Personnummer, om du ansöker om kredit eller försäkring eller om du inte betalar produkten eller tjänsten vid beställning.
 • För- och efternamn.
 • Användarens e-postadress.
 • Användarens leveransadress.
 • Annan kontaktinformation som användaren lämnat.
 • IP-adressen som användaren tidvis använder. Mer information om användning av IP-adressen finns i punkterna 9 och 11.
 • Personuppgifter som samlas in av cookies.
 • Businessforum kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan användaren och Businessforum.
 • Användarens användarnamn och lösenord.
 • Följande typer av uppgifter från annonsörer i Businessforums annonsörsnätverk: den sida från vilken du kommer från till Businessforums sidor och webbhistorik som produkter tittade och sidor besökta. Uppgifterna kan också baseras på din webbhistorik på andra webbplatser.
 • Följande typer av uppgifter från tredje parter som utför samkörnings-, segmenterings-, analys- och profileringstjänster på Businessforums räkning: den sida du kommer från till Businessforums sidor och webbhistorik som produkter tittade och sidor besökta. Uppgifter kan också baseras på din webbhistorik på andra webbplatser; användarnamn och lösenord för användarens användarkonto.
 • Resultat från kundrespons eller kundopinionsundersökningar eller tävlingar gällande användaren.

Företag

Följande uppgifter samlas in av den person som skapar användarkontot eller den person som beställer produkter eller tjänster:

 • Om företagaren är en privatentreprenör hans/hennes personnummer samlas enbart in om företagaren söker kredit eller försäkring eller om företagaren inte betala produkten eller tjänsten vid beställning.
 • Användarens för- och efternamn.
 • Användarens företag eller annan organisation och företagets eller annan organisations adress.
 • Användarens position i hans/hennes organisation.
 • Användarens e-postadress.
 • Annan kontaktinformation som användaren lämnat.
 • Kundprofil som antalet anställda och bransch.
 • IP-adressen som användaren tidvis använder. Mer information om användning av IP-adressen finns i punkterna 9 och 11.
 • Businessforum kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan användaren och Businessforum;
 • Följande typer av uppgifter från tredje parter som utför jämförelse-, segmenterings-, analys- och profileringstjänster på Businessforums räkning: den sida du kommer från till Businessforums sidor och webbhistorik som produkter tittade och sidor besökta. Uppgifter kan också baseras på din webbhistorik på andra webbplatser; användarnamn och lösenord för användarens användarkonto.
 • Följande typer av uppgifter från tredje parter som utför samkörnings-, segmenterings-, analys- och profileringstjänster på Businessforums räkning: den sida du kommer från till Businessforums sidor och webbhistorik som produkter tittade och sidor besökta. Uppgifter kan också baseras på din webbhistorik på andra webbplatser; användarnamn och lösenord för användarens användarkonto.  
 • Användarnamn och lösenord för användarens användarkonto.
 • Resultat från kundrespons eller kundopinionsundersökningar eller tävlingar gällande användaren.

6. REGISTRETS SEDVANLIGA INFORMATIONSKÄLLOR

 • Frågor till användaren när användarkontot skapas.
 • När du använder Businessforums hemsidor.
 • När du gör en beställning hos Businessforum.
 • När du gör en reklamation till Businessforum.
 • När du kontaktar Businessforums kundtjänst. ;
 • Uppgifter från Businessforums samarbetspartners eller Businessforums koncernbolag i den mån det är relevant för att administrera köp och beställingar av produkter eller tjänster eller administrera produkter och tjänster du är intresserad av. Samarbetspartner är, åkare, leverantörer för posttjänster, utgivare av kommersiella och kreditupplysningar, och information från dem är kundinformation såsom antalet anställda, bransch, adress, kreditvärdighet.
 • Uppgifter från tredje part som utför samkörnings-, segmenterings-, analys- och profileringstjänster för Businessforums räkning. Uppgifterna kan också baseras på din webbhistorik på andra webbplatser och innehålla andra uppgifter som samlats in via cookies.
 • Uppgifter genom kontakt och andra former och när du svarar på enkäter och tävlingar.
 • Uppgifter som samlas in via cookies förklaras i punkt 11.

7. REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Uppgifter utlämnas till följande tredje parter för de ändamål som nämns nedan:

 • Till samarbetspartners och Businessforums koncernbolag och andra tredje parter i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet med dig, som att leverera beställda produkter eller tjänster. Dessa samarbetspartners och tredje parter är: åkare, leverantörer av posttjänster och betalningslösningar samt andra liknande tredje parter som möjliggör leveransen och fullgöranded av avtalet. Om kunden har tagit försäkring via Businessforum kan uppgifter lämnas ut även till Businessforums försäkringsbolag.
 • Businessforum kan också utlämna uppgifter till tredje parter, som behandlar personuppgifter på Businessforums uppdrag, som till IT-tjänsteleverantörer, samarbetspartners (t.ex. partner som utför samkörnings-, segmenterings-, analys-, profilerings- och riktade marknadsföringstjänster på Businessforums räkning) och till koncernbolag.
 • För kreditkontroller, kan personuppgifter utlämnas även till kreditprövningsföretag för kreditprövning.
 • Personuppgifter kan utlämnas om det är nödvändigt för att följa lagen eller myndigheternas krav, för att övervaka och upprätthålla Businessforums legitima intressen eller för att upptäcka, försvara sig mot eller avhjälpa bedrägeri eller säkerhets- eller tekniska problem.
 • De typer av personuppgifter som utlämnas är högst de som angetts i punkt 5.

8. ÖVERSÄNDNING TILL LÄNDER UTANFÖR EES

Businessforum kan översända dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Europeiska unionen (EU) ("tredjeland ") till leverantörer av IT-tjänster och samarbetspartners när det gäller lagring och bearbetning enligt punkt 7.

Översändning får ske om i följande fall: (i) EU- kommissionen har beslutat att tredjelandet, ett territorium eller en behandlande sektor i tredjelandet eller den internationella organisationen i fråga utgör en garant för en adekvat skyddsnivå, (ii) förvärvaren har ingått standard dataskydd klausuler som EU-kommissionen infört, eller (iii) det finns annan rättslig grund för överföring, som så kallad safe harbor eller privacy shield som godkänts av EU-kommissionen. Om det inte finns någon lagbaserad rätt att överföra uppgifter till ett tredje land, är grunden för överföringen ditt samtycke till överföringen, i vilket fall du är härmed informerat om riskerna med sådana överföringar. Sådana risker kan innefatta att nivån av skydd för individer som följer av EU:s lagstiftning inte nödvändigtvis garanteras i dessa tredjeländer. Det kan innefatta t.ex. att tredje part eller myndigheter kan få tillgång till uppgifterna i bredare utsträckning än enligt EU:s lagstiftning, säkerhetsmetoder är mögligen inte på samma nivå som regleras av EU-lagstiftningen och användarna kan inte vidta effektiva åtgärder för att granska sina uppgifter, ha rätt till tillgång till sina uppgifter eller få sina uppgifter korrigerad på samma nivå som regleras enligt EU-lagstiftningen.

9. BEHANDLING AV FÖRMEDLINGSUPPGIFTER

Förmedlingsuppgifter är uppgifter som är associerad med en fysisk eller juridisk person som används för att sända ett meddelande. Businessforum kan behandla förmedlingsuppgifter till den mån lagen tillåter.

Dessutom behandlar Businessforum användarens IP-adresser som följs:

a) Behandling för marknadsföringssyfte
För att marknadsföra sina tjänster får Businessforum behandla IP-adresser i en sådan utsträckning och under den tidsperiod som marknadsföring kräver. Genom att godkänna denna beskrivning, ger du ditt samtycke till detta. Du har möjlighet att upphäva ditt samtycke när som helst genom att skriftligen meddela Business Forum (t.ex. via e-post) om det till Businessforums kontaktadress som uppges i denna registerbeskrivning.

b) Behandling i fall av missbruk
Businessforum kan behandla IP-adressen för att upptäcka, förebygga och utreda icke-betalande användning av avgiftsbelagda tjänster eller i liknande fall av missbruk.

10. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Businessforums hemsidor kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser. Businessforum svarar inte för behandling av personuppgifter på dessa webbplatser.

11. COOKIES

Businessforums hemsidor använder cookies eller liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning som du använder.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen begär att spara på din dator, surfplatta eller din smartphones webbläsare. Cookies används på många webbplatser ge en besökare tillgång till olika funktioner. Information i cookien eller motsvarande identifierare är möjlig att använda för att följa användarens surfande, produkter tittade och sidor besökta, antalet sidor som besökts, sökningar på webbplatsen, den sida från vilken du landar på Businessforums sidor, webbhistorik på andra webbplatser, information om den utrustning eller anordning som används av dig (utrustning eller enhetstyp, operativsystem, version), IP-adress, händelser med anknytning till din verksamhet på Businessforums webbplats och händelser med anknytning till annonsvisningsaktivitet som antalet annonser som visas till dig. Cookies, som använda i denna beskrivning, inkluderar även andra motsvarande identifierare som används för att registrera uppgifter.

a) Den ena sparar en fil under en längre tid på din dator (s.k. permanenta cookies). Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den kan också möjliggöra för Businessforum och dess marknadsföringspartners att spåra och rikta på användarnas intressen för att förbättra upplevelsen på Businessforums webbplatser.

Businessforum lagrar även andra uppgifter i dessa cookies. Businessforum sparar t.ex. det ungefärliga värdet för Businessforum att spara in dina inställningar i en databas (t ex automatisk inloggning, automatisk sortering av listor osv).

b) Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, men de lagras så länge som webbläsaren är öppen och de försvinner när du stänger din webbläsare. När du öppnar webbläsaren igen, skapas en ny sessionscookies.

 • Om du accepterar endast de så kallade sessionscookies, kan du fullt ut använda Businessforums webbsidor.
 • Om du inte accepterar några cookies als, kan du inte fullt ut använda Businessforum webbsidor:

c) du kan läsa information

d) du kan titta på produkter, se priser och relaterad information

e) du kan inte logga in;

f) du kan inte beställa och

g) Du kan inte lägga produkter i kundvagnen.

 • Oavsett vilken typ av cookies du valt att acceptera så skall du ta för vana att klicka på "Logga ut" när du lämnar vår websida (detta gäller ej om du valt automatisk inloggning).
 • Dessutom kan Businessforum använda cookies för att visa dig personifierade reklamer och innehåll, för att visa produkter och/eller personifierade banners, för att förbättra Businessforums service till dig, för att anpassa kommunikation riktad till dig, att anpassa information om saker du har varit intresserad av på Businessforums webbplatser, och att anpassa kommunikation riktad till dig.
 • Användare som har taggats ges en teknisk identifierare. Businessforum och dess reklampartners samlar vid detta skede inte in ditt namn eller adress.
 • Cookies kan innehålla mer detaljerad personlig information om dig om du klickar på en av Businessforums e-poster eller fyller i ett formulär på Businessforums webbplats och sedan din personliga information (inklusive operativsystem, IP-adress, cookie-information, tidsstämpel, klickstream och tidigare möjligen insamlad kundinformation) kommer att kopplas till navigationsinformation som samlas in av cookien i din webbläsare.
 • En pixeltag (även känd som webbsignal) är en industristandard, ofta transparent, grafisk bild som vanligtvis inte är större än en 1x1 pixel, som är placerad på en webbplats. Businessforums annonser visas på många webbplatser (också kända som ”utgivare”). Dessa utgivare kan också placera cookies i din webbläsare. Dessa cookies finns till för att utgivaren känner igen att Businessforum har en personlig reklam för din webbläsare. Pixeltaggar används för att överföra webbinformation från Businessforums hemsidor till sina reklampartners servrar.

Andra miljöer (mobila applikationer)

  • I miljöer som inte stöder cookies, som mobila applikationer, kan Businessforum och dess reklampartners använder liknande tekniker för samma ändamål som cookies. För att visa annonser i mobila applikationer Businessforum och dess reklampartner samlar identifierare, till exempel Google reklam-id eller Apple IDFA, beroende på vilket operativsystem din mobila enhet har. Dessa identifierare består av en rad tekniska och slumpmässiga tecken som pekar ut enheten, genom Businessforums reklampartner, med en hash (icke reversibel krypteringsmetod).

Länkningsmiljöer: (webbläsare och mobila applikationer som används)

 • För att erbjuda dig personliga reklamer och att ge en sömlös upplevelse på nätet, Businessforum och dess reklampartner kan länka dina identifierare på de olika miljöerna du använder ("ID synkronisering"). Businessforum och dess reklampartners använder exakta bindningsmetoder genom att utnyttja de tekniska data som samlats in genom Businessforum och dess reklampartners teknik såsom reklampartners identifierare eller e-post hash som de kan ge till Businessforum.
 • Uppgifterna används också för rapporteringsändamål för att ge Businessforums kunder och partners (vars produkter och tjänster Businessforum gör reklam för eller partners som gör reklam och/eller analys för Businessforums räkning) mer information om prestationen av sina reklamkampanjer, och för att förbättra prestanda över tiden.
 • Businessforum kan också delge information som samlats in till tredje part som beskrivs i punkt 7.
 • Businessforum samarbetar med reklamutbytesplattformar direkt eller via reklampartners för att köpa annonsplaceringar genom auktioner.
 • Gå igenom dina alternativ för att inaktivera utvalda intressebaserade annonser genom att klicka på pilen i det övre högra hörnet av webbannonser och följ instruktionerna.
 • Gå igenom dina alternativ för att ta bort beständiga cookies genom att följa anvisningarna i din webbläsares "help" fil.
 • Businessforum kan också bearbeta information i cookies i den mån lagen tillåter.

12. METODER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Personuppgifter säkras med hjälp av följande metoder och principer:

 • lås på Business Forum och dess underleverantörer utrummena
 • elektriska övervakningssystem av Businessforums och dess underleverantörers lokaler och utrustning
 • brandvägg, anti-malware och spam filtreringssystem i Businessforums och dess underleverantörers kommunikationsnät och annan programvara samt hårdvara som skyddar säkerheten i kommunikationsnät
 • Businessforums personals professionella kunskap
 • utbildning av Businessforums personal
 • innehållet är i registret i elektronisk form med undantag av tillfälliga särskilda tillfällen och
 • Businessforums policies och riktlinjer avseende personuppgiftsfrågor.

13. RÄTT TILL INSYN

Efter att ha gett tillräckliga sökkriterier, har du rätt att få information om vilka uppgifter om dig bearbetas eller att sådana uppgifter inte behandlas.

Om sådana personuppgifter behandlas, ska Businessforum ge följande information:

a) målen med behandlingen.

b) De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.

c) De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna skall lämnas ut eller har lämnats ut, särskilt mottagare i tredjeländer.

d) Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras.

e) Förekomsten av rättigheten att av Businessforum begära rättelse eller radering av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot behandlingen av sådana personuppgifter.

f) Rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, samt tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter.

g) Information om vilka personuppgifter som behandlas och all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer.

h) Betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling, åtminstone när det rör sig om de åtgärder som producerar rättsliga följder för den person eller väsentligt påverkar denna person och som enbart grundas på automatisk behandling avsedd att bedöma vissa personliga aspekter av denna fysiska person eller analysera eller förutsäga i synnerhet den fysiska personens arbetsprestation, ekonomiska situationen, plats, hälsa, personliga preferenser, pålitlighet eller beteende.

i) Information om vilka källor som i regel används för registret

Om du gör begäran i elektronisk form ska informationen ges i elektronisk form, om du inte begär något annat.

Businessforum får uppbära en ersättning för lämnande av information endast om det har förflutit mindre än ett år sedan du senast fick kontrollera uppgifterna i registret.

Om du önskar kontrollera uppgifter om sig själv på det sätt som nämns här, skall du begära detta i en egenhändigt undertecknad eller på ett därmed jämförbart sätt bestyrkt handling eller begära detta personligen hos Businessforum.

14. RÄTTELSE, PERIOD FÖR VILKA PERSONUPPGIFTER LAGRAS OCH ATT INGE KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHET

Businessforum skall på din begäran rätta utan obefogat dröjsmål, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad, bland annat genom att lägga till en korrigering.

Om Businessforum inte godkänner din yrkande på rättelse av en uppgift, skall Businessforum ge ett skriftligt intyg om detta. I intyget skall också nämnas skälen till att yrkandet inte har godkänts. Den registrerade kan föra saken till dataombudsmannen för behandling.

Personuppgifter lagras så längre det är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas.

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

http://www.tietosuoja.fi/sv/index/yhteystiedot.html TDataombudsmannens byrå  
PB 800
00521 HELSINGFORS
FINLAND
Adress:
Bangårdsvägen 9, 6:e vån
00520 Helsingfors
Växel: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735
E-post: [email protected]

15. RÄTT ATT FÖRBJUDA BEHANDLING

Du har rätt att förbjuda Businessforum att behandla uppgifter som gäller dig själv för direktreklam, distansförsäljning och annan riktad marknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning.

Du har rätt att inte omfattas av en åtgärd som har rättsliga följder för vederbörande eller märkbart påverkar vederbörande, och som enbart grundas på automatisk behandling som är avsedd att bedöma vissa personliga egenskaper hos vederbörande eller att analysera eller förutsäga i synnerhet vederbörandes arbetsprestationer, ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, personliga preferenser, pålitlighet eller beteende.

Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på att (i) behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för Businessforum, (ii) behandlingen är nödvändig för att skydda användarens vitala intressen. Du har emellertid inte rätt att göra invändningar om Businessforum visar på avgörande och berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter.

16. RÄTT ATT BLI BORTGLÖMD OCH TILL RADERING

Användaren har rätt att fordra att Businessforum skall utverka att personuppgifter som rör honom/henne raderas och att man avstår från ytterligare spridning av sådana uppgifter, särskilt när det gäller personuppgifter som gjordes tillgängliga av den registrerade när vederbörande var barn, och där en av följande grunder är tillämpliga:

a) Uppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.

b) Användaren återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig, eller om en lagringsperiod för vilken samtycke har lämnats har löpt ut, och om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen av uppgifterna.

c) Användaren motsätter sig behandlingen av personuppgifter in enlighet med punkt 15.

d) Behandlingen av uppgifterna uppfyller inte lagliga krav av andra skäl.

Istället för radering ska Businessforum begränsa behandlingen av personuppgifter om:

a) användaren bestrider deras korrekthet, under en tid som ger Businessforum möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta

b) Businessforum inte längre behöver personuppgifterna för att fullgöra sin arbetsuppgift men de måste bevaras för bevisändamål, eller

Du har rätt att förbjuda Businessforum att behandla uppgifter som gäller dig själv för direktreklam, distansförsäljning och annan riktad marknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning. Du har rätt att inte omfattas av en åtgärd som har rättsliga följder för vederbörande eller märkbart påverkar vederbörande, och som enbart grundas på automatisk behandling som är avsedd att bedöma vissa personliga egenskaper hos vederbörande eller att analysera eller förutsäga i synnerhet vederbörandes arbetsprestationer, ekonomiska situation, vistelseort, hälsa, personliga preferenser, pålitlighet eller beteende. Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på att (i) behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för Businessforum, (ii) behandlingen är nödvändig för att skydda användarens vitala intressen. Du har emellertid inte rätt att göra invändningar om Businessforum visar på avgörande och berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter.

16. RÄTT ATT BLI BORTGLÖMD OCH TILL RADERING

Användaren har rätt att fordra att Businessforum skall utverka att personuppgifter som rör honom/henne raderas och att man avstår från ytterligare spridning av sådana uppgifter, särskilt när det gäller personuppgifter som gjordes tillgängliga av den registrerade när vederbörande var barn, och där en av följande grunder är tillämpliga:

a) Uppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.

b) Användaren återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig, eller om en lagringsperiod för vilken samtycke har lämnats har löpt ut, och om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen av uppgifterna.

c) Användaren motsätter sig behandlingen av personuppgifter in enlighet med punkt 15.

d) Behandlingen av uppgifterna uppfyller inte lagliga krav av andra skäl.

Istället för radering ska Businessforum begränsa behandlingen av personuppgifter om

a) Användaren bestrider deras korrekthet, under en tid som ger Businessforum möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta

b) Businessforum inte längre behöver personuppgifterna för att fullgöra sin arbetsuppgift men de måste bevaras för bevisändamål, eller

c) Behandlingen är olaglig och användaren motsätter sig att de raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.

Sådana personuppgifter som avses ovan får, med undantag för lagring, endast behandlas för bevisändamål, eller med den registrerades samtycke, eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller för ett mål av allmänt intresse.

17. BEHANDLING AV ETT BARNS PERSONUPPGIFTER

Genom att ge ditt samtycke till detta extrakt, förklarar du att du är minst 18 år. Om du är mindre än 18 år, krävs en förälder eller vårdnadshavare samtycke å dina vägnar.